Kategorie

Producenci

REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje:

 1. Klient ma prawo do reklamacji produktu, w którym stwierdził usterkę w okresie jego gwarancji
 2. Reklamowany towar należy przesłać na adres firmy (w przypadku gwarancji zewnętrznej producenta prosimy kontaktować się z serwisem wymienionym w karcie gwarancyjnej), najlepiej w oryginalnym opakowaniu (w przypadku opakowania zastępczego nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne usterki powstałe w wyniku transportu do serwisu i z powrotem)
 3. Do przesłanego towaru należy załączyć szczegółowy opis problemu, gdyż tylko pod tym kątem towar będzie sprawdzany
 4. Jeśli w przesłanym towarze nie zostanie stwierdzona opisana usterka klient zostanie obciążany kosztami testowania sprzętu w wysokości 50-100zł netto oraz kosztami transportu powrotnego
 5. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wgrania firmware'u do urządzenia bądź wgrania alternatywnego nieautoryzowanego softu nie będą traktowane jako naprawa gwarancyjna
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Bezpieczeństwo dostawy

Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy odmówić odbioru przesyłki i skontaktować się z nami, abyśmy mogli odnotować zdarzenie. Niestety przed uiszczeniem zapłaty oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru kurier nie może wydać paczki odbiorcy. Nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przed potwierdzeniem odbioru, warto jednak poprosić kuriera o to by uczestniczył w sprawdzeniu zawartości przesyłki, upewniając się czy doszła w stanie nienaruszonym. W sytuacji gdyby kurier odmówił, należy go poinformować, iż w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu uszkodzenia. Firma kurierska ma obowiązek sporządzenia protokołu z odbiorcą przesyłki w terminie 7 dni od jej doręczenia. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od odbioru zamówienia, bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres FHU FASTBIT, ul. Sadowa 18a, 97-500 Radomsko
 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a.    dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  b.    bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  c.    kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  i.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie, które prawidłowo zabezpiecza towar przed uszkodzeniem, kable, ładowarki itp.).
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku zwrotu towaru, który został błędnie przesłany z winy firmy FASTBIT, koszty transportu zwracane są wg pełnych stawek transportowych faktycznie poniesionych przez klienta - warunkiem jest skorzystanie z takiej samej firmy transportowej jak przy zamawianiu towaru (np. jeśli wysyłka była Pocztą Polską to odesłanie towaru również musi być Pocztą Polską z wyłączeniem usługi kurierskiej Pocztex)
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.